messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล

น้ำจืดน้อย
อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
info Traffy Fondue : แอปพลิเคชันแจ้งและติดตามปัญหาเมือง
ท่านสามารถแจ้งข้อร้องเรียนมายัง อบต.น้ำจืดน้อยTraffy Fondue : แอปพลิเคชันแจ้งและติดตามปัญหาเมือง

Traffy Fondue เป็นแอปพลิเคชันที่จัดทำขึ้นสำหรับสื่อสารเรื่องปัญหาของเมือง ระหว่างประชาชนและหน่วยงานที่รับผิดชอบ ประชาชนสามารถแจ้งปัญหาที่พบ เช่น ปัญหาความสะอาด, ปัญหาทางเท้า และติดตามสถานะการดำเนินการแกัไขปัญหาของหน่วยงานที่รับผิดชอบได้ โดยหน่วยงานจะได้รับแจ้งรายงานปัญหาที่มีข้อมูลเพียงพอต่อการดำเนินการ เช่น ภาพถ่าย, ตำแหน่งบนแผนที่ และสามารถให้ข้อมูลสถานะการแก้ไขปัญหาแก่ประชาชนได้

จุดเด่นของ Traffy Fondue คือ 1.ประชาชนมีส่วนร่วมในการแจ้งและแก้ปัญหาของเมือง ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือ 2.เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างประชาชนและหน่วยงานที่รับผิดชอบ 3.มีระบบแจ้งเตือนสถานะการแก้ปัญหา ถึงผู้รับผิดชอบและผู้ติดตามแบบอัตโนมัติ 4.มีระบบของเจ้าหน้าที่สำหรับบริหารจัดการและติดตามปัญหา 5.บริการข้อมูลทางสถิติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การวางแผนงบประมาณและกำลังคน 6.หน่วยงานของรัฐและเอกชนสามารถตั้งกลุ่มรับแจ้งและบริหารจัดการปัญหาของตนเองได้

ประโยชน์สำหรับประชาชน 1.มีช่องทางการแจ้งข้อมูลปัญหาเมือง 2.ติดตามผลการแก้ไขปัญหาได้ 3.เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเมือง ประโยชน์สำหรับหน่วยงาน 1.รับทราบปัญหาของประชาชน 2.ได้รับข้อมูลเบื้องต้นสำหรับแก้ปัญหา 3.เห็นภาพรวมของปัญหา 4.นำเสนอภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงาน 5.มีข้อมูลช่วยในการวางแผนของบประมาณบำรุงรักษา 6.ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดูแลความน่าอยู่ของเมือง 7.มีระบบช่วยเจ้าหน้าที่ในการบริหารจัดการและติดตามความก้าวหน้าเช่น การมอบหมาย การแจ้งเตือน การสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กลุ่มผู้ใช้งานเป้าหมาย หน่วยงานรัฐ และเอกชนที่ต้องการบริหารจัดการพื้นที่ วิธีการใช้งาน ผู้ใช้งาน เข้าสู่ระบบ ผู้ใช้งาน ถ่ายภาพ ระบุประเภทปัญหา แจ้งรายงานปัญหา หน่วยงานผู้ดูแล ได้รับแจ้งเตือนปัญหา รับเรื่อง ให้ข้อมูลเพิ่มเติมดำเนินการแก้ไข ผู้ใช้งาน ได้รับแจ้งเตือนสถานะการแก้ปัญหาของหน่วยงานผู้ดูแล ขอบคุณข้อมูลจาก:Nectec https://www.nectec.or.th/innovation/innovation-mobile-application/traffyfondue.html