องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล

น้ำจืดน้อย
อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
account_box คณะผู้บริหาร
นายสุนัย คลี่ขยาย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย
โทร : 081-1873864
นายสุภาพ ทันพิสิทธิ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อยคนที่ 1
โทร : 065-3681107
นายวีระชัย ภูริปาณิก
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อยคนที่ 2
โทร : 084-1657221
นางสาวอุษณา สุดประเสริฐ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย
โทร : 095-274-6226
account_box สมาชิกสภา
นายศราวุธ ธนบัตร
ประธานสภา อบต.น้ำจืดน้อย
โทร : 089-918-3874
นายวิสาร พิทักษ์
รองประธานสภา
โทร : 087-265-9965
นายสุชาติ สิงห์สุวรรณ
ส.อบต. หมู่ที่ 1
นางนิอร แซ่เอี้ยว
ส.อบต.หมู่ที่ 2
นายสัญญา เต็มศิริสกุล
ส.อบต.หมู่ที่ 3
นายสมศักดิ์ หิรัญ
ส.อบต.หมู่ที่ 4
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายกรกช ชีวโรรส
ตำแหน่งนักบริหารงาน อบต. (ปลัด อบต.กลาง)
โทร : 094-4429523
จ่าเอกพงษ์ศักดิ์ อนุญาติ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 095-290-0770
นายกรกช ชีวโรรส
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายสวนะ มากศรี
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น
(ผู้อำนวยการกองช่าง)
โทร : 08-1080-4209
account_box สำนักปลัด
จ่าเอกพงษ์ศักดิ์ อนุญาติ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักงานปลัด
โทร : 095-290-0770
นางสาวอุษณีย์ สุริวงศ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นายธนพล ชูฝ่ายคลอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
จ่าเอกพงษ์ศักดิ์ อนุญาติ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
ว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นางสาวกัญญาภัทร โมฬี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวธนัชพร เปลี่ยวสงัด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวศิโรรัตน์ สนแดง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางอรสา จบสุบิน
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นายพุทธิพงษ์ มณีเเดง
พนักงานขับรถยนต์
นายเสริมพงษ์ คลี่ขยาย
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวสุทธินี ธนบัตร
ผู้ดูเเลเด็ก(ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก)
นายสาโรจน์ บุญชด
คนงาน
นางสาวธันยพร แซ่เอี้ยว
คนงาน
account_box กองคลัง
นายกรกช ชีวโรรส
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
(ผู้อำนวยการกองคลัง)
นางสาวณัฐนันท์ ฮั่นสกุล
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ว่าง
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวอรอุมา จันทร์นวล
ผู้ช่วยพนักงานการเงินเเละบัญชี
นางสาวพัชราภรณ์ ภูริปาณิก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางนัยญณา ตะบองเพชร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
account_box กองช่าง
นายสวนะ มากศรี
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น
(ผู้อำนวยการกองช่าง)
นายสราวุธ ชัมพูทะนะ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นางเกษรินทร์ ชนะเกาะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสมพล ยินดีหา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า