ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถกระเช้า 80-4451) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง